WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

drukuj
Szanowni Państwo!

Na podstawie § 21 ust. 1 i 4 statutu LKK Drzewica Zarząd stowarzyszenia zaprasza wszystkich członków LKK Drzewica na Walne Zebranie Członków o charakterze sprawozdawczo-wyborczym, które odbędzie się w dniu 7 lutego 2019 r. (czwartek) w siedzibie Klubu przy ul. Fabrycznej 18 w Drzewicy. Pierwszy termin – godz. 17.00, drugi termin – godz. 17.30.

Porządek zebrania

 1. Otwarcie zebrania przez Prezesa Zarządu LKK Drzewica.
 2. Sprawdzenie kworum i prawomocności zebrania.
 3. Wybór przewodniczącego oraz protokolanta zebrania.
 4. Przedstawienie proponowanego porządku obrad.
 5. Wybór komisji uchwał i wniosków.
 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego wraz z informacją dodatkową z działalności LKK Drzewica za 2018 r.
 7. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności LKK Drzewica za rok 2018.
 8. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności za rok 2018.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z informacja dodatkową z działalności LKK Drzewica za rok 2018;
  2. zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego z działalności LKK Drzewica za rok 2018;
  3. zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności w 2018 r.;
  4. udzielenia absolutorium Zarządowi LKK Drzewica.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu głosowania.
 11. Wybór komisji skrutacyjnej.
 12. Wybór Zarządu Stowarzyszenia.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Zarządu LKK Drzewica.
 14. Ukonstytuowanie się Zarządu LKK Drzewica.
 15. Wolne wnioski, sprawy różne.
 16. Przyjęcie protokołu komisji uchwał i wniosków.
 17. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków.

Z uwagi na ważność zagadnień przewidzianych w programie obrad, prosimy o niezawodne przybycie.

Zarząd LKK Drzewica

Przypominamy, że prawo do głosowania przysługuje tylko tym członkom, którzy opłacili składkę członkowska na rok 2019 (termin do 30 stycznia 2019 r.). Zgodnie z § 11 statutu LKK Drzewica członkiem zwyczajnym może zostać pełnoletnia osoba przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji. Wzór deklaracji do pobrania poniżej. Osoby, które opłaciły składkę za rok 2018 są automatycznie członkami klubu, jednak proszone są o dostarczenie wypełnionej deklaracji na Walne Zebranie w dniu 7 lutego 2019 r. lub dostarczenie jej we wcześniejszym terminie do Prezesa Zarządu LKK Drzewica celem uporządkowania dokumentacji.

DEKLARACJA_CZLONKOWSKA

 

 

 

 

Leave a Comment