Walne Zebranie Członków

drukuj
Działając na mocy paragrafu 20 Statutu Ludowego Klubu Kajakowego Drzewica, Zarząd stowarzyszenia informuje, że w dniu 16 lutego 2018 r. o godz. 18.30 (pierwszy termin) odbędzie się Walne Zebranie Członków LKK Drzewica o charakterze sprawozdawczym.

Porządek zebrania

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego oraz protokolanta zebrania.
 3. Sprawdzenie kworum i prawomocności zebrania.
 4. Przedstawienie proponowanego porządku obrad.
 5. Wybór komisji uchwał i wniosków.
 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego wraz z informacją dodatkową z działalności LKK Drzewica za 2017 r.
 7. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności LKK Drzewica za rok 2017.
 8. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności za rok 2017.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z informacja dodatkową z działalności LKK Drzewica za rok 2017,
  • zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego z działalności LKK Drzewica za rok 2017,
  • zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności w 2017 r.,
  • udzielenia absolutorium Zarządowi LKK Drzewica.
 10. Przedstawienie konieczności wprowadzenia zmian w statucie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrejestrowania LKK Drzewica z rejestru przedsiębiorców w KRS.
 13. Przedstawienie spraw bieżących przez Zarząd LKK Drzewica.
 14. Wolne wnioski, sprawy różne.
 15. Przyjęcie protokołu komisji uchwał i wniosków.
 16. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków.

Przypominamy, że aby członek zwyczajny stowarzyszenia miał prawo głosowania podczas procedowania uchwał, musi wcześniej opłacić składkę członkowską za rok 2018. Termin opłacenia składki członkowskiej mija w dniu 15 lutego.

Leave a Comment